หน้าแรก

pray-cover

พระโพธิญาณเถร  (ชา  สุภทฺโท)
วัดหนองป่าพง  จ.อุบลราชธานี

 

พระมงคลกิตติธาดา  (อมร  เขมจิตฺโต)
วัดป่าวิเวก (ธรรมชาน์)  จ.อุบลราชธานี

 

พระราชภาวนาวิกรม  (เลี่ยม  ฐิตธมฺโม)
วัดหนองป่าพง  จ.อุบลราชธานี

 

พระครูภาวนานุกิจ  (ลัย  ทีปธมฺโม)

 


 

วัดป่าขันติธรรม เป็นสาขาวัดหนองป่าพง ลำดับที่  ๑๔๗
ตั้งอยู่ที่   หมู่ ๓  ตำบลบ้านโฮ่ง  อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน  ๕๑๑๓๐
โดยท่านพระครูภาวนานุกิจ  (ลัย  ทีปธมฺโม)  เป็นเจ้าอาวาส

ท่านพระอาจารย์ลัย  ทีปธมฺโม  เกิดเมื่อวันที่  ๗  ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๐๒  ปีกุน
ณ  บ้านโนนจันทร์  ตำบลทุ่งเทิง  อำเภอเดชอุดม  จังหวัดอุบลราชธานี

ปี พ.ศ. ๒๕๒๒  หลวงพ่อไพฑูรย์  ขนฺติโก ประธานสงฆ์
สำนักสงฆ์วัดป่าศิลาแรงได้นำท่านไปฝากไว้ในอุปการะของ
ท่านเจ้าคุณพระมงคลกิตติธาดา (อมร  เขมจิตฺโต)
เจ้าอาวาสวัดป่าวิเวก (ธรรมชาน์) จังหวัดอุบลราชธานี

เมื่อวันที่  ๒๖  เมษายน  พ.ศ.๒๕๒๒
บรรพชาเป็นสามเณรที่วัดหนองป่าพง
โดย  พระเดชพระคุณพระโพธิญาณเถร  (ชา  สุภทฺโท)  เป็นพระอุปัชฌาย์
คู่บวชในวันนั้นของท่านคือ  พระอาจารย์ชยสาโร

เมื่อวันที่  ๒๓  กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๒๓ อุปสมบทเป็นพระภิกษุ
โดย  ท่านพระครูสุจิตธรรมาจารย์  เจ้าคณะอำเภอม่วงสามสิบเป็นพระอุปัชฌาย์
หลวงพ่อพระมหาอมร  (พระมงคลกิตติธาดา)  เป็นพระกรรมวาจาจารย์
คู่บวชในวันนั้นของท่านคือ  พระครูโพธิวนานุรักษ์  (วรรณจิต  ชิตมาโร)
เจ้าอาวาสวัดป่าวิเวก (ธรรมชาน์)  ในปัจจุบัน

ราวพรรษาที่  ๖  เดือนกุมภาพันธ์  ๒๕๒๙
ท่านได้กราบลาหลวงพ่อมหาอมรไปธุดงค์ตามชายแดนเขมร  ๒ เดือน
นับแต่นั้นมาท่านก็ได้ออกธุดงค์เรื่อยมา

ปลายปี  พ.ศ. ๒๕๓๓ โยมพ่อเนาว์  เหมือนฟู  ซึ่งเป็นคนบ้านป่าป๋วย  อำเภอบ้านโฮ่ง
ได้ถวายที่ดินให้กับท่านพระอาจารย์ลัย จำนวน  ๖  ไร่
เพื่อสร้างวัด  ซึ่งปัจจุบันคือวัดป่าขันติธรรม 
ตั้งแต่ปี  พ.ศ. ๒๕๓๕  เป็นต้นมา
ท่านพระอาจารย์ลัยได้อยู่จำพรรษาที่นั่นมาโดยตลอด

ประวัติโดยละเอียดท่านสามารถโหลดอ่านได้
จากหนังสือ  “สู่ขันติ…ธรรม”

 

เรียบเรียงโดย  ปันธรรม  แทนคุณ